BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.1.2014

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./,

 

 

 

postanawiam

 

 

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz , do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W dniu 30.12.2013 r. wpłynął wniosek ( uzupełniony dnia 09.01.2014 r.,) dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b i pkt 7   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/, planowane zamierzenie, zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 06.02.2014 r. /ostatecznym w dniu 04.03.2014 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 10.04.2014 r. Burmistrz Pisza wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W dniu 01.07.2015 r. w tutejszym Urzędzie zostało złożone pismo w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013 r. ( uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”. Zmianie uległa karta informacyjna przedsięwzięcia, w zakresie istotnych parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie. Zmiana parametrów przedsięwzięcia powoduje konieczność ponownego przeanalizowania zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, co wiąże się z ponowieniem procedury w tym zakresie. Wobec powyższego Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 02.07.2015 r. podjął zawieszone postępowanie. Burmistrz Pisza pismami z dnia 02.07.2015 r. wystąpił o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

W dniu 27.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynęło pismo dotyczące wycofania pisma z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013 r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

 

 

W dniu 31.07.2015 r. inwestor złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

Jednocześnie Grazus Sp. z o.o. wniosła o zmianę wniosku złożonego w dniu 30.12. 2013 r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz. Zmiana wniosku dotyczy ilości planowanych turbin wiatrowych - z 12 sztuk na 11 sztuk (o łącznej mocy do 27,5 MW) , których to parametry zostały wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmiana wniosku wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwego do wykonania alternatywnego rozwiązania minimalizującego wpływ inwestycji na środowisko.

 

Burmistrz Pisza w dniu 11.08.2015 r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz o opinię odnośnie realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 26.10.2015 r. wystąpił do inwestora z prośbą o uzupełnienie złożonego raportu, gdyż zawarte w nim dane o poszczególnych elementach środowiska były niepełne i organ nie mógł zająć swojego stanowiska odnośnie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Inwestor pismem z dnia 18.11.2015 r. poinformował organ o planowanym terminie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30 grudnia 2015 r. Następnie pismem z dnia 21.12.2015 r. poinformował organ o planowanym terminie uzupełnienia raportu do dnia 31 stycznia 2016 r., natomiast pismem z dnia 28.01.2016 r. poinformował o planowanym terminie uzupełnienia raportu do dnia 31 października 2016 r.

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/, który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 4 lut 2016 08:45
Data opublikowania: czwartek, 4 lut 2016 11:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 lut 2016 10:13
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1588 razy