BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.7.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 12.02.2016 r. wpłynął wniosek

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa firma

Elektro-Tech Projekt

Ryszard Fabrykowski

ul. Lipowa 45D, Wilkasy

11-500 Giżycko

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kV YAKXS 4x120 mm2 o długości około 130 m oraz złącz kablowo – pomiarowych na działkach o numerach ewidencyjnych 246/1, 246/4, 255 położonych w obrębie geodezyjnym Zdory, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 14:10
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 14:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2016 10:51
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1409 razy