BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

                                                                                                               Pisz, dnia 23 lutego 2016 r.

 

                                                                    

 

                                                          W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Matejki 1/73

 

2. Numer działki: 440

 

3. Powierzchnia działki: 886 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: KW nr OL1P/00009996/5

 

5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny   nr 73, o powierzchni użytkowej 36,13 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze   w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 1.

Do lokalu mieszkalnego   nr 73 należy jedna piwnica oznaczona nr 73 o   pow. 2,95 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 80 lokali   mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku  3285 m2.

Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży   na rzecz najemcy   posiadającego   umowę najmu w/w  

lokalu   na czas nieokreślony.                    

 

6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie) - 78.410 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych ).

Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu 95 % bonifikaty wynosi 3.921 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych ).

Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą - 344 zł.

 

7. Cena udziału w działce wynoszącego   36,13/3285  wynosi: 1.210 zł ( słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych).

 

8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1 % ceny gruntu: 12,10 zł (słownie: dwanaście złotych 10/100 ) + 23 % VAT.

 

9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25 % ceny gruntu: 303 zł (słownie: trzysta trzy  złote ), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95 % stanowi to kwotę 15,15 zł + 23 % VAT.

 

10. Nieruchomość   objęta niniejszym wykazem stanowi   własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali  mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został  przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą   lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia   zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.

 

13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowo ustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

 

14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową . Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

15. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

16. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 24 lutego 2016 r. do dnia 16 marca   2016 r.

 

                                                                                                      

 

 

Data powstania: środa, 24 lut 2016 11:19
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 10:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 mar 2016 11:10
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1229 razy