BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.3.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 23.02.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./,oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 Budowa farmy fotowoltaicznej „Pisz II”, o mocy do 1 MW na działce nr 199 – obręb Łupki, gmina Pisz.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 25 lut 2016 14:15
Data opublikowania: czwartek, 25 lut 2016 16:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 mar 2016 10:02
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1251 razy