BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Org. 2110.11.2016                                                                                   Pisz 14.03.2016 r.

Burmistrz Pisza 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Piszu

I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,

II. Wymagania niezbędne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

 

 1. jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada co najmniej wykształcenie wyższe,
 6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,
 7. posiada uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

     1.   umiejętność pracy w zespole,

 1. biegła znajomość obsługi komputera,

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora:

 1. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych, wewnętrznych i dojazdowych do gruntów rolnych,
 2. Prowadzenie i bieżące aktualizowanie rejestru dróg gminnych i mostów gminnych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem w sprawach należących do kompetencji Burmistrza Pisza a wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),
 4. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i remontami dróg gminnych,
 5. Opracowywanie zakresu i koordynacja zadań wynikających z zakresu zimowego utrzymania dróg,
 6. Prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych,
 7. Prowadzenie spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia dróg, ulic, placów, mostów, w tym spraw związanych z jego finansowaniem ,
 8. Prowadzenie w zakresie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 )

 

 

V. Informacja o warunkach pracy:

 

 1. Rodzaj pracy – praca biurowa, w systemie jednozmianowym,
 2. Wymiar czasu pracy - pełny,
 3. Miejsce wykonywania pracy – siedziba Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 12-200 Pisz, także wyjazdy poza siedzibę Urzędu w sprawach służbowych,
 4. Częstotliwość wyjazdów służbowych – średnia,
 5. Stanowisko pracy- stanowisko zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu  o kubaturze i powierzchni odpowiadającej wymaganiom higieniczno – sanitarnym, wentylowanym o odpowiedniej wysokości i temperaturze, oświetlenie naturalne i sztuczne ogólne , podłogi wyłożone terakotą i wykładzinami,
 6. Praca w pomieszczeniu biurowym ma charakter indywidualny , wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi ludźmi, praca w pozycji siedzącej , stanowisko wyposażone w komputer, drukarkę , urządzenia biurowe,
 7. Dobry stan urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz bardzo dobry stan techniczny mebli, sprzętu i innych urządzeń,
 8. Warunki pracy zgodne ze stosowanymi regulacjami prawa pracy i przepisami BHP,

 

 

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), wynosi więcej niż 6 %.      

 

                                                                                        

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie ( kserokopia dowodu osobistego lub ważnego polskiego paszportu),
 2. curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 7. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i po jej zakończeniu,

 

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor ” lub przesłać listem, w terminie do 29.03.2016 r. do godz. 15:15 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 17 tel. 87 4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl

Data powstania: poniedziałek, 14 mar 2016 15:10
Data opublikowania: poniedziałek, 14 mar 2016 17:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2016 17:03
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1893 razy