BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.8.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.03.2016 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 14.03.2016 r.)

 

Stowarzyszenia „Przymierze – Ziemia Piska” w Piszu

pl. Daszyńskiego 11a

12-200 Pisz

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na rozbudowie budynku Ośrodka Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego wraz z przebudową linii energetycznej nN kolidującej z przedmiotową rozbudową na działce o nr geodezyjnym 408 położonej w obrębie Pisz 2.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 16 mar 2016 09:19
Data opublikowania: środa, 16 mar 2016 12:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 kwi 2016 09:11
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1288 razy