BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.5.2016.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 11.03.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 68 ust. 1 i 2 pkt 2 lit. c oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./ oraz § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a i b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/, wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą:Budowa obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 60 DJP oraz zbiornika na gnojowicę o pojemności około 660 m3, (w ramach rozbudowy istniejącego gospodarstwa - całkowity wzrost obsady bydła w gospodarstwie o 25 DJP), na działkach nr 102 i 103/2 w obrębie Kocioł Duży, gmina Pisz."

 

Jednocześnie ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm./

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią w/w postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: środa, 16 mar 2016 14:50
Data opublikowania: środa, 16 mar 2016 16:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 kwi 2016 07:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1332 razy