BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

Pisz, dnia 13 kwietnia 2016 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 21 KWIETNIA 2016 ROKU /CZWARTEK/ O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

                                                                                  

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pisz na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016 – 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pisz na lata 2013 – 2017”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim w sprawie wspólnego zorganizowania prac związanych z bieżącym utrzymaniem sieci dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2016.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pisz w 2016 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z użytkowania i pozbawienia części drogi gminnej kategorii drogi gminnej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Pisza uprawnienia do stanowienia o ich wysokości.
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na terenie gminy Pisz programu dla rodzin wielodzietnych.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jaśkowo.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu.
 31. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
 37. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 38. Wolne wnioski i informacje.
 39. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady

 Lech Borak

Data powstania: czwartek, 14 kwi 2016 12:03
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 kwi 2016 18:19
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1290 razy