BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 2,

Numer działki – 503/11

Powierzchnia działki – 18 m2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działek 503/4 i 998

Numer księgi wieczystej - OL1P/00013024/2

Cena sprzedaży – 1500 zł + 23 % podatku VAT

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/631/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz,, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 03.MU – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 20 kwietnia 2016 r. do dnia 12 maja 2016 r.

Data powstania: piątek, 22 kwi 2016 15:32
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2016 15:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2016 09:31
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1333 razy