BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.7.2016

O POSTANOWIENIU

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 25.04.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353/,oraz § 3 ust. 1 pkt 14, 52 lit. b i ust. 2 pkt 2, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„Budowa budynku hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz budynku warsztatowego na działkach nr 537/1, nr 537/4 oraz na części działki nr 539/3 w obrębie Pisz 2, gmina Pisz    

 

 

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

Data powstania: środa, 27 kwi 2016 14:59
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 16:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 maj 2016 10:03
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1148 razy