BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.10.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 13.04.2016 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 02.05.2016 r.)

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin

 

z upoważnienia której działa firma

Biuro Projektów Elektrycznych EiP

Paweł Szymczyk

ul. Damroki 95/10

80-177 Gdańsk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznych linii kablowych SN 15 kV i 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach o nr geodezyjnych 36/21, 36/26, 35, 141, 255, 131, 136/1, 135 oraz na części działek o nr geodezyjnych 31, 158, 172/4, 183 położonych w obrębie Zdory, gm. Pisz

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 4 maj 2016 14:08
Data opublikowania: środa, 4 maj 2016 15:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2016 10:02
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1384 razy