BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numer działki – część 43/9,
Numer KW – 13689,
Powierzchnia nieruchomości – 1700 m2,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 100,00 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren użytków rolnych, położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 28 kwietnia 2016 r. do dnia 19 maja 2016 r.

Data powstania: czwartek, 5 maj 2016 10:02
Data opublikowania: czwartek, 5 maj 2016 10:04
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 maj 2016 09:20
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy