BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Wielkie
Numer działki – 127/265
Numer KW – OL1P/00026497/2
Powierzchnia nieruchomości – 184 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena nieruchomości – 10.500 zł

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/612/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

6.. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5ZP – stanowiącym pozostałość zabytkowego parku dworskiego, substandardowa zabudowa rekreacyjna. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 6 maja 2016 r.do dnia 27 maja 2016 r.

Data powstania: piątek, 6 maj 2016 15:24
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2016 17:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2016 11:17
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1418 razy