BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonej j.n.

 

 

 

Numer działki – 4/27,

 

Powierzchnia działki – 0,2596 ha

 

Nr KW – OL1P/00019562/7,

 

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 111.000,00 zł,

 

 

 

Wadium – 22.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 16 czerwca 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5, o godz. 11.00.

 

2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

 

4. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako D 9 - zieleń nieurządzona i rozproszona zabudowa mieszkaniowa. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) istnieje możliwość zagospodarowania w/w nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

7. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia, nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

 

8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.

 

12. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 13 czerwca 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2016 15:05
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 17:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 cze 2016 11:45
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy