BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Jagodne

Numer działki – 109/13

Powierzchnia działki – 503 m2

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana, przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 109/2

Numer księgi wieczystej - OL1P/00013689/1

Cena sprzedaży – 24.000 zł

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/100/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

4. Nabywcy uiszczą należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokonają spłaty należności w ratach. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

5. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren oznaczony symbolem B 47 PSB/MW – tereny przemysłowo - składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

7. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

8. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 11 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.

 

Data powstania: środa, 11 maj 2016 14:43
Data opublikowania: środa, 11 maj 2016 18:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2016 10:29
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1263 razy