BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 2,

 

Numer działki – 533,

 

Powierzchnia nieruchomości – 2437 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013025/9,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr działki 537/4.

 

Cena nieruchomości – 118 500 zł oraz 23 % podatku VAT.

 

 

 

1. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.

 

2. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.

 

3. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.

 

5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XX/191/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren oznaczony symbolem A 8 PSB - Zakład Produkcji Drzewnej "HOLZWERK". Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

 

8. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 maja 2016 r. do dnia 3 czerwca 2016 r.

Data powstania: czwartek, 12 maj 2016 13:33
Data opublikowania: czwartek, 12 maj 2016 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 cze 2016 10:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1255 razy