BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.123.2014.AF

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r. poz. 353 / informuję o wydaniu przez Burmistrza Pisza decyzji nr 123/14/15/16 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa pomostu stałego, na części działki nr 424 – jeziorze Seksty, na wysokości działki nr 190/2, w granicach oznaczonych literami A-B-C-D na załączniku graficznym do niniejszej decyzji o warunkach zabudowy, położonych w obrębie Zdory, gmina Pisz.

 

 

 

W toku postępowania przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru 280008).

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 13:38
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 16:42
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 07:32
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1353 razy