BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.4.2015.AK

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 16.05.2016 r. na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/ w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353/,oraz § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 71/ wydał:

 

 

 

postanowienie w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Budowa farmy fotowoltaicznej „Stare Guty 3” o mocy do 6 MW na działce nr 335/5 – obręb Stare Guty, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 11:56
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 14:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2016 11:55
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1220 razy