BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kmicica,

 

Numer działki – 1431/15

 

Powierzchnia działki – 4,3089 ha

 

Numer KW – OL1P/00022783/6.

 

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 1.015.000,00 zł + 23 % podatku VAT

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/240/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. W/w nieruchomość, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 676) została objęta Warmińsko - Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

7. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującym działki o numerach 1458, 1462 i część działki o Nr 1431/4 zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/532/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 76, poz. 1356 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmienionym uchwałą Nr XLIV/565/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2350) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 1P – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 10:37
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 12:35
Data przejścia do archiwum: środa, 8 cze 2016 07:32
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1235 razy