BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 kwietnia 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży.

Numer działki: 1139/29

Powierzchnia nieruchomości: 1153 m2

Położenie nieruchomości: Pisz 1

Numer KW: OL1P/00021565/5

Cena nieruchomości: 51.989 zł

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:

W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r.) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 37 U – tereny zabudowy usługowej

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości.

5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18.05.2016 r. do 8.06.2016 r.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 15:21
Data opublikowania: środa, 18 maj 2016 16:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2016 12:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy