BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

Zgodnie z uchwałą Nr XXI/204/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

Numer działki: 541/32

Powierzchnia nieruchomości: 2344 m2

Położenie nieruchomości: Pisz 2

Numer KW: OL1P/00022567/6

Cena nieruchomości: 76.321 zł

 

2. W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na obszarze o symbolu A9 PSB – hurt. spożywcze: KA-P i „Duet”; hurt. okien dachowych, Volumene SC, była mieszalnia pasz; auto złom, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych.

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości.

5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 18.05.2016 r. do 8.06.2016 r.

Data powstania: czwartek, 19 maj 2016 09:19
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2016 12:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 cze 2016 12:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1274 razy