BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.11.2016.TP

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 24.06.2016 r. wpłynęło pismo firmy Elektroprojekt Elpro w Ełku Henryk Gryko, ul. Warszawska 1/48,19-300 Ełk, działającej z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20 -340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 09.05.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN YAKXS 4x120 o długości około 500 m oraz złącz kablowo - pomiarowych na działkach o nr geodezyjnych 20/1, 19/168 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz., poprzez rozszerzenie zakresu projektowanej inwestycji o zasilenie w energię elektryczną dodatkowych działek nr 19/164 i 19/171 położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, co spowoduje wydłużenie projektowanej linii do około 560 m.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: czwartek, 30 cze 2016 08:34
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2016 09:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lip 2016 09:19
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1165 razy