BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.10.2016.AK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn.zm./ informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

Rozbudowa i modernizacja ciepłowni miejskiej na działce o nr 1128/4 w obrębie Pisz 1.

 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu, na stronie www.pisz.pl/bip.

Data powstania: wtorek, 19 lip 2016 11:12
Data opublikowania: wtorek, 19 lip 2016 11:14
Data przejścia do archiwum: środa, 17 sie 2016 09:14
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1260 razy