BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.1.15.2016.AK

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 13.07.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynął wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:

 

 

 

Przebudowa mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi powiatowej Nr 1648N DK Nr 58 (Ruciane - Nida) - Wiartel - DK Nr 63 (Jeże), w km 34+140, w obrębach Jeże i Wolisko, gmina Pisz.

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 63.

 

Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do tut. Urzędu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

 

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./, który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 2 sie 2016 14:31
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2016 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2016 07:37
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1260 razy