BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU ZPN.6220.1.14.2016.AK

nowy termin załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

 

 

 

postanawiam

 

 

 

wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo - droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165,do dnia 05. 09. 2016 r.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

W dniu 27.06.2016 r., wpłynął kompletny wniosek dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1654N Zdunowo - droga powiatowa Nr 1648N od km 0+423 do km 2+165

 

 

 

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zapewnienia możliwości zapoznania się wszystkich stron postępowania z aktami sprawy oraz wniesienia ewentualnych uwag, wniosków czy zastrzeżeń przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w inwestycji zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./.

 

 

 

Pouczenie

 

Na postanowienie niniejsze nie służy stronom zażalenie.

 

 

 

Ponieważ liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przekracza 20, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm./, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./, który mówi, że „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.”

 

 

Data powstania: czwartek, 4 sie 2016 14:36
Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2016 15:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 sie 2016 07:37
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1180 razy