BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.14.2016.TP

Obwieszczenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

zawiadamiam, że w dniu 08.08.2016 r. wpłynęło pismo Pana Tomasza Surowiec, ul. Składowa 12 lok. 211, 15-399 Białystok, działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, dotyczące zmiany wniosku złożonego dnia 03.06.2016 r. (uzupełnionego dnia 16.06.2016 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach o nr geodezyjnych 37/1, 38/2, 38/1, 39, 40, 41/1, 42/1, 43/1, 44, 45, 47/4 położonych w obrębie Dłutowo, gm. Pisz, poprzez pominięcie przebiegu planowanej inwestycji przez teren działki o nr geodezyjnym 47/4, będącej własnością Skarbu Państwa, w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Wobec powyższego, lokalizacja ww. inwestycji obejmować będzie działki o nr geodezyjnych 37/1, 38/2, 38/1, 39, 40, 41/1, 42/1, 43/1, 44, 45 położone w obrębie Dłutowo, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 28 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: środa, 10 sie 2016 11:02
Data opublikowania: środa, 10 sie 2016 15:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 wrz 2016 12:03
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1165 razy