BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.18.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 25.08.2016 r. wpłynął wniosek firmy

Emitel Sp. z o.o.

ul. Wołoska 22

02-675 Warszawa

 

z upoważnienia której działa

Pan Andrzej Dzięgo

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdańsk

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 43163 Pisz Tartak Emitel, w skład której wchodzą: budowa wieży kratowej o wysokości około 43 m, budowa szaf typu „outdoor” o wymiarach około 1,5 m x 6 m na działce o nr geodezyjnym 564/3 położonej w obrębie Pisz 2, przy ul. Orzyskiej.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 09:18
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 11:31
Data przejścia do archiwum: środa, 28 wrz 2016 11:34
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1231 razy