BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6720.2.2016

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania w/w projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piszu Uchwały Nr XXIII/245/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo.

 

Wnioski do ww. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12 – 200 Pisz, w terminie do dnia 29 września 2016 r.

 

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

            Jednocześnie na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania ww. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo.

 

Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, w pokoju numer 63. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza do dnia 29 września 2016 r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 29 września 2016 r.

 

Uwagi i wnioski złożone po dniu 29 września 2016 r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem ww. projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowej części wsi Jaśkowo jest Burmistrz Pisza.

Data powstania: czwartek, 8 wrz 2016 10:19
Data opublikowania: czwartek, 8 wrz 2016 10:22
Data przejścia do archiwum: piątek, 30 wrz 2016 10:09
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1165 razy