BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.19.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 26.09.2016 r. wpłynął wniosek firmy

 

MILMOST

Biuro Projektowo - Konsultingowe

Marta Milewska

ul. Armii Krajowej 2/5

05-870 Błonie

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1648N DK nr 58 (Ruciane – Nida) – Wiartel - DK 63 (Jeże) w km 34 + 140 k/m Jeże na działce o nr geodezyjnym 62 położonej w obrębie Jeże, gm. Pisz.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./ zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 14:32
Data opublikowania: środa, 28 wrz 2016 11:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2016 09:16
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1309 razy