BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzew

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03 października 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych:

- nr 1670N Pisz – Rybitwy – droga krajowa nr 58,

- nr 1686N Karwik - droga krajowa nr 63,

- nr 1688N droga krajowa nr 63 – Zdory – Szczechy Wielkie,

- nr 1692N droga krajowa nr 63 – Trzonki – Szczechy Małe – droga powiatowa nr 1851N,

- nr 1851N Rostki – Pilchy,

- nr1694N droga krajowa nr 63 – Łysonie,

- nr 1648N droga krajowa nr 58 – Wiartel - droga krajowa nr 63.

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.      

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.),

w terminie 21 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 05.10.2016 r. do dnia 25.10.2016 r.

Data powstania: wtorek, 4 paź 2016 13:45
Data opublikowania: wtorek, 4 paź 2016 15:23
Data przejścia do archiwum: środa, 26 paź 2016 08:45
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1152 razy