BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Warszawska,

 

2. Numer ewidencyjny działki: 471/4

 

3. Powierzchnia działki: 22 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00015450/1

 

5. Opis nieruchomości: lokal użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej 16,00 m2. Lokal użytkowy jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy, który jest najemcą lokalu co najmniej 1 rok.

 

6. Cena lokalu wraz z gruntem – 7800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset zł).

 

7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/260/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 89, poz. 1068) lokal użytkowy został przeznaczony do sprzedaży wraz z gruntem na rzecz najemcy.

 

8. Przeniesienie prawa własności lokalu i gruntu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

9. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

10. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego , ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., stanowi teren oznaczony symbolem 5 MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

 

11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2016 07:44
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2016 16:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2016 09:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1211 razy