BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

 

 

1. Położenie nieruchomości : Pisz, ul. Rybacka 24/3

 

2. Numer działki: 1419/2

 

3. Powierzchnia działki: 365 m2

 

4. Numer księgi wieczystej: OL1P/00033480/2

 

5. Opis nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 77,91 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi, łazienki i WC, usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Rybackiej nr 24. Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy jedna piwnica oznaczona nr 3 o pow. 3,65 m2.

Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 445,55 m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 1419/2 o powierzchni 365 m2 wynoszący 183/1000.

 

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1419/2 o
powierzchni 365 m2 wynoszącym 183/1000 ) - 152.626 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 7.631,30 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 30/100).

 

7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.

 

8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

 

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

 

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

 

11. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r., poz. 449 i 450) stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

 

12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

 

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 7 października 2016 r. do dnia 28 października 2016 r.

Data powstania: środa, 12 paź 2016 10:37
Data opublikowania: środa, 12 paź 2016 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2016 09:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 917 razy