BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz,
-Numer działki – część 77/19,
-Numer KW – OL1P/00013707/4,
-Powierzchnia nieruchomości – 3 m²,
-Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do zagospodarowania na cele związane z budową pomostu pływającego z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora,

 

-Roczna wysokość czynszu – 50 zł + 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz na obszarze tym przewiduje się urządzenie jednego, ogólnodostępnego pola biwakowego, budowę obiektów kubaturowych związanych z polem biwakowym jedynie od strony drogi, poza strefą ochronną jeziora.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 października 2016 r. do dnia 4 listopada 2016 r.

Data powstania: piątek, 14 paź 2016 08:04
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 13:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lis 2016 09:59
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1107 razy