BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Bogumiły, gmina Pisz,

 

Numer działki – 103,

 

Powierzchnia nieruchomości - 1154 m2,

 

Numer KW – OL1P/00013744/5,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki,

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 17.000 zł

 

Wadium – 3.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

 

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.

 

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest w części na obszarze oznaczonym symbolem B-MN – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i w części na obszarze oznaczonym symbolem B-Z – stanowiącym teren zieleni.

 

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

11. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 29 kwietnia 2016 r., drugi w dniu 12 sierpnia 2016 r.

 

12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

 

Data powstania: środa, 19 paź 2016 08:49
Data opublikowania: czwartek, 20 paź 2016 12:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lis 2016 10:49
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1086 razy