BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Bogumiły

Numer działki – 108/1

Powierzchnia nieruchomości – 2950 m2

Numer KW – OL1P/00013744/5,

Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,

Cena wywoławcza nieruchomości – 32.000 zł + 23 % podatku VAT

Wadium – 6.000 zł.

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 6 grudnia 2016 r. w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.

2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej zatwierdzonym Uchwałą Nr XLII/539/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, poz. 1707 z dnia 25 kwietnia 2014 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:B-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, B-Z – teren zieleni nieurządzonej.

5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

10. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 1 grudnia 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: środa, 26 paź 2016 12:31
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 15:24
Data przejścia do archiwum: środa, 7 gru 2016 14:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1222 razy