BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).


 


Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Snopki, gmina Pisz,


Numer działki – 2/47,


Powierzchnia nieruchomości – 2722 m2,


Numer KW – OL1P/00010048/5,


Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, budynkiem studni głębinowej oraz studniami głębinowymi (szt. 2).


Cena nieruchomości – 270.000 zł.


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.


2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.


3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.


4. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.


5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.


6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.


7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako 5 WZ – teren urządzeń zaopatrzenia w wodę. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.


10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

Data powstania: środa, 26 paź 2016 14:20
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2016 09:15
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 863 razy