BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu

stanowiąca własność Gminy Pisz, przeznaczona do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).


 


Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Wiartel, gmina Pisz,


Numer działki – 5/10,


Powierzchnia nieruchomości – 678 m2,


Numer KW – OL1P/00028790/0,


Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studnią głębinową i ogrodzeniem,


Cena nieruchomości – 135.000 zł.


 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.


2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.


3. W/w nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową obciążającą działkę nr 26/95 polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem gruntu o szer. 4 m na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 26/51.


4. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.


5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.


6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.


7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.


8. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r., Nr 63, poz. 1235, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 14 WZ – teren istniejącej hydroforni.


10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.


11. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 października 2016 r. do dnia 27 października 2016 r.

Data powstania: środa, 26 paź 2016 14:23
Data opublikowania: środa, 26 paź 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 paź 2016 09:15
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1029 razy