BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o uzupełnieniu raportu ZPN.6220.1.1.2014.AK

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-8 w związku z art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 31.07.2015 r. w tutejszym Urzędzie został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pisza, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

 

 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 06.02.2014 r. /ostatecznym w dniu 04.03.2014 r./, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm./

 

 

 

W dniu 01.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynęło pismo w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013 r.(uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski” , która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz. Zmianie uległa karta informacyjna przedsięwzięcia, w zakresie istotnych parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie.

 

 

 

W dniu 27.07.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu, wpłynęło pismo dotyczące wycofania pisma z dnia 01.07.2015 r. w sprawie zmiany wniosku z dnia 30.12.2013 r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.

 

 

 

W dniu 31.07.2015 r. inwestor złożył w tutejszym Urzędzie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.Jednocześnie Grazus Sp. z o.o. wniosła o zmianę wniosku złożonego w dniu 30.12. 2013 r. (uzupełnionego dnia 09.01.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz. Zmiana wniosku dotyczy ilości planowanych turbin wiatrowych - z 12 sztuk na 11 sztuk (o łącznej mocy do 27,5 MW) , których to parametry zostały wskazane w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmiana wniosku wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwego do wykonania alternatywnego rozwiązania minimalizującego wpływ inwestycji na środowisko.

 

Burmistrz Pisza w dniu 11.08.2015 r. wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz o opinię odnośnie realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 26.10.2015 r. wystąpił do inwestora z prośbą o uzupełnienie złożonego raportu, gdyż zawarte w nim dane o poszczególnych elementach środowiska były niepełne i organ nie mógł zająć swojego stanowiska odnośnie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Inwestor pismem z dnia 18.11.2015 r. poinformował organ o planowanym terminie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko do dnia 30 grudnia 2015 r. Następnie pismem z dnia 21.12.2015 r. poinformował organ o planowanym terminie uzupełnienia raportu do dnia 31 stycznia 2016r., natomiast pismem z dnia 28.01.2016 r. poinformował o planowanym terminie uzupełnienia raportu do dnia 31 października 2016 r.

 

 

 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 02.02.2016 r. Burmistrz Pisza wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę kompletnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

W dniu 28.10.2016 r. inwestor złożył w tutejszym Urzędzie uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:   „Farma Wiatrowa Liski”, która zostanie zlokalizowana w obrębach Zawady, Liski, Bogumiły i Turowo w gminie Pisz.Uzupełnienie to zostało przesłane przez inwestora dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

 

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przed jej wydaniem. Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm./.

 

 

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 

 

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Informacja o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniu została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.pisz.pl/bip oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu i tablicach ogłoszeń w sołectwach Liski, Zawady, Turowo i Bogumiły.

 

 

Data powstania: czwartek, 3 lis 2016 09:19
Data opublikowania: czwartek, 3 lis 2016 09:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 lis 2016 11:04
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 1546 razy