BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

                                                                                                   Pisz, dnia 9 listopada 2016 r.

 

                                                        W Y K A Z

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1
Numer działki – 474/23
Numer KW – OL1P/00020513/9
Powierzchnia nieruchomości – 2753 m2,
Opis nieruchomości – działka niezabudowana
Cena nieruchomości – 693.000 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr X/106/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

 

2. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

 

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

5. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) opublikowanym w Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 13 U - teren zabudowy usługowej.

 

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

 

8. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia 1 grudnia 2016 r.

 

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 10:17
Data opublikowania: czwartek, 17 lis 2016 10:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 gru 2016 09:10
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1000 razy