BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Nieruchomość zabudowana przeznaczona do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.

 

 

 

Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Szczechy Wielkie, gmina Pisz,

 

Numer działki – 127/253,

 

Powierzchnia nieruchomości - 395 m2,

 

Numer KW – OL1P/00036739/4,

 

Opis nieruchomości - nieruchomość zabudowana budynkiem hydroforni, studniami głębinowymi (szt. 2) i ogrodzeniem.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 114.000 zł

 

Wadium – 20.000 zł.

 

 

 

1. Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 9.00.

 

2. Na podstawie art. 43 ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późniejszymi zmianami) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

 

3. W/w nieruchomość obciążona jest ograniczeniem w rozporządzaniu nieruchomością polegającym na prawie pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na rzecz Jacka Jerzego Szymońskiego i Violetty Marii Szymońskiej.

 

4. Na nieruchomości znajduje się studnia głębinowa nr 2 będąca własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, która jako składnik przedsiębiorstwa nie podlega sprzedaży.

 

5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Nieruchomość zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz stanowi teren oznaczony jako 4 UT – teren byłego gospodarstwa rolnego w złym stanie. Położona jest na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.

 

8. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

 

9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

 

10. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

 

11. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.

 

12. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.

 

13. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 grudnia 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 09:52
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 14:09
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 10:15
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1176 razy