BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargach

Nieruchomości niezabudowane przeznaczone do zbycia w drodze przetargów nieograniczonych

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwsze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, oznaczonych j.n.

 I. Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numer działki – 481/36,

Powierzchnia działki - 1574 m2

Numer KW – OL1P/00013021/1

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

Cena wywoławcza nieruchomości – 73.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 14.000 zł.

 II. Położenie nieruchomości – Pisz 1,

Numery działek – 481/38 i 481/39

Powierzchnia działek - 2908 m2

Numer KW – OL1P/00013021/1

Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową,

Cena wywoławcza nieruchomości – 146.000,00 zł + 23 % VAT

Wadium – 29.000 zł.

 

 

1. Przetargi odbędą się dnia 29 grudnia 2016 r. w sali nr 62 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5,

-         o godz. 9.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt I,

-         o godz. 10.00 na sprzedaż nieruchomości określonej w pkt II,

 

2. W dziale III księgi wieczystej OL1P/00013021/1 widnieje wzmianka o numerze DZ.KW./OL1P/3674/16/1 dotycząca obciążenia w/w nieruchomości służebnością przesyłu.

3. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ulicy Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) stanowią teren oznaczony symbolem 44 U – teren zabudowy usługowej.

5. Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech lat, jeśli właściciel w okresie trzech lat nie zabuduje jej do stanu surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę.

6. Niezawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

7. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywców.

10. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

11. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 23 grudnia 2016 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: czwartek, 24 lis 2016 11:32
Data opublikowania: czwartek, 24 lis 2016 16:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 gru 2016 13:42
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1126 razy