BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.23.2016.TP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm./

Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości,

że w dniu 10.11.2016 r. wpłynął wniosek (uzupełniony dnia 22.11.2016 r.)

 

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Kasprzaka 25

01-224 Warszawa

 

z upoważnienia której działa

Pani Magdalena Dąbrowska

ul. Gorbatowa 5a/3b

04-710 Ostrołęka

 

dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Dn 125 Pe, L=120, 0 m wraz z przyłączami Du 40 Pe, Lc= 21,0 m na działkach o nr geodezyjnych 1786, 1697, 1393 położonych w obrębie Pisz 1.

 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 14:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2016 10:57
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1279 razy