BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 1 do treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Do Zamawiającego w dniu 28 listopada 2016 r. wpłynęło zapytanie nr 1 w formie elektronicznej dotyczące treści wzoru umowy stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego opublikowanego 23 listopada 2016 r. na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”.

Zamawiający udziela odpowiedzi:

 

Ad 1:

Zamawiający przewidział we wzorze umowy w § 9 ust. 2 obowiązek sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, co jednocześnie jest obowiązkiem projektanta, określonym w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). Oznacza to, iż Wykonawca powinien skalkulować sprawowanie nadzoru autorskiego w cenie składanej oferty.

 

Ad 2:

Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania nie będzie umową zawartą w wyniku przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w formie przewidzianej przez ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Zamawiający we wzorze umowy umieścił w § 10 zapisy dotyczące zmian umowy, w tym wymienił w szczególności dwie przesłanki mogące spowodować zmianę umowy. Nie wyklucza on jednak innych zmian. Wprowadzenie we wzorze umowy istotnych zmian umowy enumeratywnie wymienionych nie jest konieczne w przypadku wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego.

 

Ad 3:

Mając na uwadze zachowanie równomierności odpowiedzialności i proporcjonalności wartości przedmiotu umowy do ewentualnej szkody, Zamawiający zmienia we wzorze umowy § 8 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:

1) za niedotrzymanie terminów wykonania   przedmiotu umowy określonych w § 5 ust. 1   – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

oraz § 8 ust. 4, który otrzymuje brzmienie:

4. W przypadku nieprzekazania Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 w terminie określonym w § 5 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

 

Zamawiający informuje, iż w związku z niniejszą zmianą wzoru umowy nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert, który upływa z dniem 30 listopada 2016 r. o godzinie 14:00.

 

Załącznik nr 1 - treść zapytania nr 1.

Załącznik nr 2 - aktualny wzór umowy.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 lis 2016 07:38
Data opublikowania: wtorek, 29 lis 2016 11:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 gru 2016 08:36
Opublikował(a): Paweł Bosak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1009 razy