BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Lokal mieszalny przeznaczony do zbycia na rzecz najemcy

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.).

 

1. Położenie nieruchomości : Szeroki Bór Piski 119/17,

2. Numer działki: 2/37

3. Powierzchnia działki: 2351 m2

4. Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lokalowej: OL1P/00032560/0

5. Opis nieruchomości :

- lokal mieszkalny nr 17, o powierzchni użytkowej 83,80 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC, usytuowany na II piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Szerokim Borze Piskim 119.

Do lokalu mieszkalnego nr 17 należy jedna piwnica oznaczona nr 17 o pow. 13,70 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
- udział w działce nr 2/37 o powierzchni 2351 m2 wynoszący 67/1000.

6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 2/37 o powierzchni 2351 m2 wynoszącym 67/1000 ) - 191.510 zł (słownie zł: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziesięć).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95 % wynosi 9.575,50 zł (słownie zł: dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 50/100).

7. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 246 zł.

8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 października 2003 r. Nr 166, poz. 2023, lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży.

9. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

10. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.

11. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

12. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

13. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

14. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 2 grudnia 2016 r. do dnia 23 grudnia 2016 r.

Data powstania: piątek, 2 gru 2016 11:28
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 13:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2016 08:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1175 razy