BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

 

 

 

1. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,

 

- opis nieruchomości - teren zabudowany garażem murowanym,

 

- nr KW – OL1P/00013025/9,

 

- nr działki - 298/10 o pow. 26 m2,

 

2. Roczna wysokość czynszu - 208 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/312/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 

4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy wielorodzinnej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego

 

5. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

6. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.

 

7. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 grudnia 2016 r. do dnia 24 grudnia 2016 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2016 13:23
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2016 15:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 gru 2016 08:50
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1027 razy