BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
    wieczystym osób fizycznych.
    Zgodnie z uchwałą Nr XXVII/299/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2016 r.
    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność
    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
   Numer działki:       184/2
   Powierzchnia nieruchomości:      812 m2
   Położenie nieruchomości:     Pisz 2
   Numer KW:  OL1P/00013611/4
   Cena nieruchomości:     30.523 zł

2.  W/w nieruchomość według ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
     przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na  obszarze o symbolu A31 S/UH –
     hurtownie, zakłady usługowe i rzemieślnicze, ABK. Położona jest na obszarze gdzie brak
     jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników
     wieczystych.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
    Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy
    nieruchomości.
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
    jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
    2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
    Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić
    najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
    wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
    ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
    od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
    dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  12.12.2016 r.  
    do 02.01.2017 r.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2016 15:42
Data opublikowania: poniedziałek, 12 gru 2016 17:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2017 13:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1106 razy