BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
    Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
    wieczystym osoby fizycznej.
    Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/292/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 sierpnia 2016 r.
    w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność
    Gminy Pisz została przeznaczona do sprzedaży.
   Numer działki:       1147/26
   Powierzchnia nieruchomości:      1108 m2
   Położenie nieruchomości:     Pisz 2
   Numer KW:  OL1P/00017466/0
   Cena nieruchomości:     52.685 zł

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
     zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca
     2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
     przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód,
     wzdłuż  ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul.
    Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I (Dziennik Urzędowy Województwa
    Warmińsko - Mazurskiego Nr 67, poz. 1086) położona jest na obszarze oznaczonym
    symbolem 38 U – tereny zabudowy usługowej
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników
     wieczystych.
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
    Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy
    nieruchomości.
5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
    jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
    2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
    Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić
    najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.
6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
    wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
    ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
    od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
    dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  12.12.2016 r.  
    do 02.01.2017 r.

Data powstania: wtorek, 13 gru 2016 08:45
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2016 17:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 sty 2017 13:27
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1219 razy