BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
-Numer działki – część 118/13,
-Numer KW – Ol1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości - 2234 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia obiektów kubaturowych,

 

-Roczna wysokość czynszu – 1 340 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

 

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/145/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

 

 

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar trwałych użytków zielonych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

 

 

4. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

 

 

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r.

Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 13:01
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2016 15:30
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2017 11:30
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 971 razy