BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2016 ROKU /ŚRODA/ O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

 

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIX/2016 z obrad Sesji Rady Miejskiej.

 4. Informacja Burmistrza Pisza.

 5. Zapytania i wnioski sołtysów.

 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2016-2021.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2016.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017-2021.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pisz na rok 2017.

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Pisz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału gminy Pisz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.

 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pisz szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, osobom prowadzącym wychowanie przedszkolne w innych formach niepublicznych oraz szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonymprzez organy inne niż minister i jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego niepieniężnego w budżecie Gminy Pisz na lata 2017 -2019 na realizację projektu „ Piski Cyfrowy Uczeń-PCU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, 2 Oś priorytetowa - Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 27. Odpowiedzi na zapytania radnych.

 28. Wolne wnioski i informacje.

 29. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

/-/ Lech Borak

Data powstania: piątek, 16 gru 2016 15:52
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2016 17:59
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2016 17:25
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1167 razy