BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Snopki, gmina Pisz,
-Numer działki – część 116/2,
-Numer KW – OL1P/00013742/1,
-Powierzchnia nieruchomości - 1200 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako punkt wkładań gołębi pocztowych,
-Roczna wysokość czynszu – 240 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/323/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/270/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 1977 z dnia 4 lipca 2012 r. zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem – B.07.MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 grudnia 2016 r. do dnia 3 stycznia 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 07:13
Data opublikowania: wtorek, 20 gru 2016 13:28
Data przejścia do archiwum: środa, 4 sty 2017 11:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 924 razy